Algemene verkoopsvoorwaarden

Ondernemingsgegevens
Pro Cycles by Kevin

Opwijksestraat 189, 9280 Lebbeke

Kevin@Pro-Cycles.be
GSM: 0475/21.51.74
BE0757.919.495


Artikel 1: Algemene bepalingen
De e-commerce website van Pro Cycles, een eenmanszaak met maatschappelijke zetel te 9255 Buggenhout, Molenstraat 78, BTW BE 0757.919.495,biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

 
Onderhavige Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”). Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Pro Cycles moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Pro Cycles aanvaard zijn.


Artikel 2: Prijs
Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.


De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod
Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is door de vele wijzigingen in de fietsindustrie. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Pro Cycles niet. Pro Cycles is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Pro Cycles is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.


Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met ons. Zo kunnen eventuele misverstanden meteen verholpen worden.


Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Pro Cycles. Pro Cycles kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.


Artikel 4: Online aankopen

De Klant heeft de mogelijkheid om een account aan te maken om fietsen/onderdelen/accessoires in zijn winkelmandje te plaatsen. Wanneer de Klant wil overgaan tot aankoop van de goederen zal hij/zij/X de mogelijkheid hebben om de goederen te betalen bij afhaling, online te betalen of te werken via overschrijving vooraf.


De Klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen

 • Online betaling via Mollie
 • Via overschrijving op rekeningnummer BE75 7310 5163 1051
 • Betaling bij afhaling

Pro Cycles is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Artikelen besteld via deze webwinkel worden standaard geleverd in Benelux. Andere landen zijn bespreekbaar. Voor leveringen in een ander land kan je contact met ons opnemen.

De levering geschiedt door Bpost. Andere vervoerders kunnen tevens in samenspraak ingezet worden. Voor verzenden van fietsen en grote onderdelen/bestellingen werken wij samen met de firma Aernouts dewelke hierin gespecialiseerd zijn. Bij afwijkingen in de keuze van de vervoerder zijn wij niet verantwoordelijk voor eventuele schade en/of verlies.

Bij een geplaatste bestelling voor 12u zal getracht worden om de goederen ,die op voorraad zijn, uiterlijk de tweede werkdag aan te bieden bij de vervoerder. Bij uitzondering kan dit later zijn. Dit wanneer er bijvoorbeeld ,niet limitatieve lijst, problemen zijn met de aanmaak van de verzendlabels, sluidingsdagen vervoerder, onmogelijkheid tot ophalen goederen door vervoerder, overmacht,… Voor goederen die niet op voorraad zijn of niet in de gewenste hoeveelheden zijn wij zelf afhankelijk van onze leveranciers. De data die door onze leveranciers worden meegegeven zijn steeds indicatief en kunnen variëren.

Wij trachten steeds het nodige te ondernemen om de goederen tijdig bij ons te krijgen. Het is steeds mogelijk om ons te contacteren en samen een waardig alternatief te zoeken voor uw geplaatste bestelling.

Afhalen van de goederen is eveneens steeds mogelijk. Pro Cycles kan steeds instaan voor de montage van alle goederen, dit tegen meerprijs. Voor vragen/prijsopgave hieromtrent adviseren wij om contact met ons op te nemen.

Prijzen voor de leveringen worden steeds automatisch berekend bij het bestelproces. Wij zorgen steeds voor een scherpe prijs waardoor de verzendkosten gehanteerd blijven tot een bedrag van 200€ incl BTW. Uitzonderingen hierop zijn leveringen van fietsen. Hier worden steeds extra kosten voor aangerekend. Het is steeds mogelijk om een fiets aan huis te laten leveren. Gelieve met ons contact op te nemen voor verdere bespreking gezien dit afhankelijk is van de regio/land.

Tenzij anders overeengekomen of uitdrukkelijk anders bepaald, worden de goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling. Zoals reeds eerder gemeld zal steeds getracht worden om de goederen binnen de twee werkdagen te bezorgen bij de vervoerder. Pro Cycles kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor leveringen die langer onderweg zijn bij de vervoerder zelf of wanneer de vervoerder het pakket niet kan afleveren. Mogelijke redenen, niet limitatieve lijst, kunnen onder meer een foutief adres, niemand thuis, pakket wordt niet afgehaald in, al dan niet gekozen, afhaalpunt,…

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan Pro Cycles. Dit dient ons binnen een termijn van maximaal drie dagen na levering gemeld te worden.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Pro Cycles was geboden.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van Pro Cycles.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Pro Cycles te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Pro Cycles.

Noot: Speciaal geplaatste bestellingen op vraag van de klant vallen hier niet onder. De zaken die wij standaard aanbieden staan vermeld op onze website. Andere modellen/merken kunnen steeds besteld worden. Gelet op het feit dat deze zaken speciaal op vraag van de klant worden besteld kunnen deze niet teruggenomen worden op basis van het herroepingsrecht.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Pro Cycles , Molenstraat 78, 9255 Buggenhout, 0475/21.51.74, Kevin@Pro-Cycles.bevia een ondubbelzinnige verklaring (bv e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het herroepingsformulier dat u kan terugvinden op deze pagina, maar is hiertoe niet verplicht.

De Klant kan het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook terugvinden op onze website www.pro-cycles.be. Dit formulier kan ingevuld worden en nadien naar ons doorgestuurd worden via e-mail.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Pro Cycles heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Pro Cycles, Molenstraat 78, 9255 Buggenhout. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Pro Cycles zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Als de Klant heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt de Klant een bedrag dat evenredig is aan hetgeen op het moment dat hij ons ervan in kennis heeft gesteld dat hij de overeenkomst herroept reeds geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Pro Cycles alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Pro Cycles op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Pro Cycles wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen.

Pro Cycles betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

 • dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst;
 • de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Pro Cycles geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 • de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 • de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
 • de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken;
 • de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 • de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de verkoopovereenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop de onderneming geen invloed heeft;
 • overeenkomsten waarbij de Klant Pro Cycles specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten;
 • de levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 • de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van overeenkomsten voor een abonnement op dergelijke publicaties;
 • overeenkomsten die zijn gesloten tijdens een openbare veiling;
 • de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten, catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomsten een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien;
 • de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Klant en mits de Klant heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest (bv. downloaden van muziek, software);
 • de overeenkomsten voor diensten voor weddenschappen en loterijen.

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.


Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.


Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met Pro Cycles en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen.


Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Pro Cycles zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 1 maand door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging op basis van eventuele schade aan de goederen.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.


Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Artikel 9: Klantendienst
Gelet wij een kleine onderneming zijn kan je ons rechtstreeks contacteren en beschikken wij niet over een specifieke klantendienst. Je kan ons makkelijk bereiken op het mailadres Kevin@Pro-Cycles.be of op 0475/21.51.74.

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling
Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Pro Cycles beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.


Onverminderd het voorgaande behoudt Pro Cycles zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 11: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, Pro Cycles respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: Uitvoeren van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, het versturen van nieuwsbrieven met tijdelijke acties.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Pro Cycles, Molenstraat 78, 9255 Buggenhout, Kevin@Pro-Cycles.be, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Pro Cycles, Molenstraat 78, 9255 Buggenhout, Kevin@Pro-Cycles.be.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. Enkel in geval van garantie aanvragen bij de leveranciers kan het zijn dat klantgegevens worden doorgegeven, dit om de mogelijke garantie op de goederen te kunnen behandelen door de leverancier.


De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, Pro Cycles heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

 
Pro Cycles houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden. Hierbij worden dus geen persoonsgegevens verzameld. Dit gegeven dient enkel om ons in staat te stellen om een goede en performante webshop/website te bouwen. Het is doel om een website te hebben waar klanten graag naartoe surfen. Dit kunnen wij enkel evalueren door na te gaan welke pagina’s vaak worden bezocht en wel in mindere mate. Dit heeft enkel als doel om onszelf te kunnen evalueren en bij te sturen waar nodig.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren op 0475/21.51.74 of Kevin@Pro-Cycles.be.

Artikel 12: Gebruik van cookies

Meer informatie over ons cookiebeleid vindt u terug op deze pagina:

Artikel 13: Aantasting geldigheid – niet-verzaking
Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door Pro Cycles om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 14: Wijziging voorwaarden
Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Pro Cycles. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.


Artikel 15: Bewijs
De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Pro Cycles heeft het Reglement van het UNIZO e-commerce label onderschreven. Een kopie van dit Reglement en de toegang tot de klachtenprocedure van UNIZO is beschikbaar via http://www.unizo.be/ecommercelabel/.

Artikel 16: Toepasselijk recht – Geschillen


Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).